MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK

Dokument na stiahnutie – Miestny rybársky poriadok 2023-2025

Rybársky poriadok pre revíry MsO SRZ Ružomberok
platný od 1.1. 2023 do 31.12. 2025

I. Úvodné ustanovenia

Mestská organizácia SRZ v Ružomberku, pre zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva vo svojich rybárskych revíroch, na základe zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z. ako aj vnútrozväzových predpisov, vydáva tento rybársky poriadok.
Rybársky poriadok je platný pre držiteľov miestnych a hosťovacích povolení na rybolov vydaných MsO SRZ Ružomberok a povolení vydaných Radou SRZ (zväzové a zvláštne povolenia) a tiež povolení vydaných MŽP SR (osobitné povolenie podľa § 9 Vyhlášky), v rozsahu platnosti týchto povolení. Povolenie na rybolov, nevzťahujúce sa na revíry MsO, je neplatné a nemožno na jeho základe loviť ryby v revíroch MsO SRZ Ružomberok.
Rybársky poriadok sa vydáva na obdobie od 1.1. 2023 do 31.12. 2025.

II. Všeobecné zásady výkonu rybárskeho práva

Vo všetkých revíroch MsO SRZ Ružomberok je loviaci povinný riadiť sa ustanoveniami Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a Vyhlášky č. 381/2018 MŽP SR, ako aj vnútrozväzovými predpismi.
Pri love je loviaci povinný mať pri sebe platný rybársky lístok a príslušné platné povolenie na rybolov. Členovia SRZ sú povinní mať pri sebe aj členský preukaz člena SRZ. Okrem toho je loviaci povinný mať pri sebe meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák, alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte. Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu o úlovkoch (§ 14 ods. 20 Vyhlášky).
Každý držiteľ povolenia na rybolov odovzdá svoj záznam o úlovkoch do 15. januára nasledujúceho roka, po skončení jeho platnosti, užívateľovi rybárskeho
revíru, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Upozorňujeme loviacich, že nedodržanie tohto termínu bude dôvodom na nevydanie povolenia na rybolov v nasledujúcom roku (§ 14 ods. 21 Vyhlášky).
Na miestach označených ako neresiská alebo zimoviská platí zákaz lovu rýb. Na revíri Váh č.18c v zimovisku Jamborov prah platí zákaz lovu od 1.11. do 31.12.
Ulovené ryby, ktoré loviaci nie je oprávnený si privlastniť musí tieto s náležitou opatrnosťou, v čo najkratšom čase pustiť späť do vody. Nedodržanie tejto povinnosti sa bude kvalifikovať ako porušenie príslušných ustanovení Zákona (§9, §13, §14) a ustanovenia Vyhlášky (§10, §12, §13, §14). V prípade, že loviaci je povinný pustiť ulovené ryby v čo najkratšom čase späť do vody, je zakázané ich vynášanie mimo breh vodného toku za účelom ďalšej manipulácie s nimi!
Loviaci nesmie znečisťovať miesto lovu a jeho okolie a pri vyčistení rýb nesmie tieto zvyšky vhodiť do vody ani nechať ma mieste lovu (§14 ods. 18 Vyhlášky)

III. Osobitné ustanovenia

Ministerstvo životného prostredia SR schválilo zvýšenie najmenších lovných mier, podľa §12 ods. 5 Vyhlášky, pre vybrané druhy rýb v revíroch
MsO SRZ Ružomberok takto:

Druh ryby Úprava lovnej miery Poznámka
Lipeň tymiánový 40 cm Platí pre všetky revíry MsO SRZ Ružomberok
Pstruh potočný 40 cm Platí pre Váh č.18a a Váh č.19a
Pstruh potočný 33 cm Platí pre revír Revúca
Hlavátka podunajská 90 cm Platí pre Váh č.18a

Pozn.: najmenšie lovné miery pre ostatné druhy ostávajú v platnosti v zmysle § 12 Vyhlášky

Zvýšené najmenšie lovné miery platia pre rybárske revíry MsO SRZ Ružomberok v období od 1.1. 2023 do 31.12. 2025. Každý loviaci je povinný riadiť sa týmto ustanovením. Jeho nedodržanie sa bude kvalifikovať ako porušenie Trestného poriadku alebo porušenie Disciplinárneho poriadku.
Lov v revíroch s režimom Chyť a Pusť: Váh č. 18c, Váh č. 19b a VN Čutkovo sa riadi ustanovením § 9 Zákona. V uvedených rybárskych revíroch je zakázané ulovenú rybu si privlastniť, pričom pri love rýb v uvedených revíroch je loviaci povinný používať háčik bez protihrotu (§ 9 ods. 3 Zákona). Lov na pstruhových vodách upravuje §16 Zákona o rybárstve. Lov na lipňových vodách upravuje §17 Zákona o rybárstve
Ministerstvo životného prostredia SR v súlade s § 14 ods. 3 Vyhlášky schválilo dočasné zníženie privlastnenia úlovkov lipňa tymiánového na jeden privlastnený kus počas jedného dňa v rybárskych revíroch č. 3-3220-4-1 Revúca, č. 3-4680-6-1 Váh č.18a, č. 3-4700-4-1 Váh č.19a na obdobie 2023 až 2025.

IV. Všeobecné ustanovenia

V záujme rešpektovania súkromného vlastníctva Mondi SCP, a.s. Ružomberok je pohyb loviacich rybárov po brehovej línii rieky Váh na styku s podnikom možný len v pásme max. 3 m od brehovej čiary. Žiadame loviacich rybárov, aby nevstupovali do výrobného areálu podniku Mondi SCP, a.s. a aby rešpektovali prípadné pokyny strážnej služby.
Na VN Liptovský Sliačik (3-5080-1-1), ktorý je ostatnou vodnou plochou, je povolený celoročný lov (§13, ods. 5 Zákona) s druhovou ochranou rýb.

V. Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách

Pri podozrení z mimoriadneho zhoršenia kvality vôd je každý povinný, v čo najkratšej dobe informovať políciu SR na tiesňovú linku 158, rybársku stráž a rybárskeho hospodára MsO. To platí aj pri mimoriadne zníženom stave vody alebo inom, ohrozujúcom stave alebo v čase neresu rýb.

VI. Záverečné ustanovenie

Rybársky poriadok platí pre obdobie od 1.1. 2023 do 31.12. 2025. Zároveň sa ruší rybársky poriadok MsO SRZ Ružomberok, ktorý bol platný v čase od 1.1.2020 do 31.12.2022.